Bendra informacija


Valstybinė kelių įmonė „Problematika“ buvo įkurta 1991 metais. 2011 metais įmonė pertvarkyta į Akcinę Bendrovę „Problematika“. 2021 m. liepos 7 d. bendrovė pakeitė pavadinimą į AB „VIAMATIKA“.

Valstybei atstovaujanti institucija yra Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, www.sumin.lrv.lt

Valstybei nuosavybės teise priklauso 100% AB „VIAMATIKA“ akcijų, kurių nominalių verčių suma yra 4 337 396,02 EUR.

Akcinės bendrovės įstatai 2021-07-07

Raštas dėl valstybės lūkesčių 2020-09-16

BENDROVĖS VEIKLOS SRITYS:

• statinių priskiriamų susisiekimo komunikacijų grupei statybinių medžiagų, produkcijos kokybės bandymai ir analizė;
• kelių, tiltų, oro uostų, geležinkelių ir kitų objektų, priskiriamų susisiekimo komunikacijų grupei, techninė priežiūra, bei Inžinieriaus pareigų pagal FIDIC vykdymas;

• statybos produktų sertifikavimas;
• kadastrinių matavimų atlikimas;
• kita inžinerinė-technologinė veikla.

MISIJA – kokybiškai atliekant darbus ir teikiant patikimas atitikties ir procesų įvertinimo bei atitikimo keliamiems reikalavimams paslaugas, užtikrinti tinkamą susisiekimo komunikacijų statinių statybą ir eksploatavimą.

VIZIJA – būti pripažintu lyderiu, savarankiška, profesionalia ir dinamiška kompanija savo veiklos srityje, teikiančia plataus spektro paslaugas Lietuvoje ir užsienyje.

VERTYBĖS:

• ATSAKOMYBĖ

• PROFESIONALUMAS

• BENDRADARBIAVIMAS.

Strateginės kryptys ir tikslai

1 STRATEGINĖ KRYPTIS. VEIKLOS PLĖTRA IR TVARUS ĮMONĖS VERTĖS DIDINIMAS

1.1 strateginis tikslas. Pelningas augimas

1.2 strateginis tikslas. Užsienio klientų rato didinimas

1.3 strateginis tikslas. Lietuvos valstybinių ir privačių klientų rato didinimas

2 STRATEGINĖ KRYPTIS. VEIKLOS EFEKTYVUMO GERINIMAS IR PASLAUGŲ KOKYBĖS DIDINIMAS

2.1 strateginis tikslas. Inovatyvių sprendimų diegimas ir procesų optimizavimas

2.2 strateginis tikslas. Paslaugų kokybės pagerinimas

3 STRATEGINĖ KRYPTIS. ĮSITRAUKIMO KULTŪROS KŪRIMAS

3.1 strateginis tikslas. Vertybėmis grįstos organizacinės kultūros formavimas

3.2 strateginis tikslas. Nuolatinio ugdymo ir tobulėjimo skatinimas

2021-2024 metų strateginis veiklos planas

 

Kokybės ir aplinkos apsaugos politika
Valdymo struktūra ir privačių interesų deklaravimas

STRUKTŪRA

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija yra bendrovės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija. Lietuvos Respublikai priklauso 100 % bendrovės akcijų.

AB ,,VIAMATIKA“ valdymo struktūra, patvirtinta 2021 08 13 valdybos posėdyje

VALDYMAS

Bendrovėje yra sudarytas kolegialus valdymo organas – valdyba. Valdybos nariai yra renkami visuotiniame akcininkų susirinkime, kadencija – 4 metai. Bendrovės valdybos sudėtį sudaro du nepriklausomi valdybos nariai ir vienas visuotinio akcininkų surinkimo paskirtas Susisiekimo ministerijos darbuotojas.

AB „VIAMATIKA“ valdybos nariai:

 1. ARVYDAS DARULIS, valdybos pirmininkas

          Paskyrimo data: 2018 m. kovo mėnesis.

          Išsilavinimas: Vilniaus Universitetas, Ekonomikos fakultetas, suteikta ekonomisto kvalifikacija.

          Darbovietė ir pareigos: AB Vilniaus šilumos tinklai generalinio direktoriaus pavaduotojas. AB „Detonas“ nepriklausomas valdybos narys.

          Kompetencijos sritis: strateginis planavimas ir valdymas.

         Nepriklausomumas: nepriklausomas narys.

 1. ROLANDAS OGINSKAS, valdybos narys

          Paskyrimo data: 2018 m. kovo mėnesis.

          Išsilavinimas: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, technologijos mokslų daktaras.

          Darbovietė ir pareigos: LITGRID AB, projektų vadovas.

          Kompetencijos sritis: kelių statybos inžinerija.

          Nepriklausomumas: nepriklausomas narys.

 1. JANINA LASKAUSKIENĖ, valdybos narė

          Paskyrimo data: 2020 m. gegužės mėnesis.

          Išsilavinimas: Vilniaus Universitetas, Finansų ir kredito studijų kryptis, suteikta ekonomisto kvalifikacija.

          Darbovietė ir pareigos: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos Valstybės turto ir įmonių valdymo skyriaus patarėja; Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos kovos su korupcija koordinavimo komisijos narė; AB Lietuvos radijo ir televizijos centro valdybos narė ir audito komiteto narė; Oro susisiekimo licencijavimo komisijos narė.

         Kompetencijos sritis: strateginis planavimas ir finansų valdymas.

         Nepriklausomumas: priklausoma narė.

 

Vienasmenis bendrovės valdymo organas – bendrovės direktorius  ARTŪRAS PALEKAS (nuoroda į Linkedin), valdybos išrinktas ir paskirtas eiti pareigas nuo 2018 m. rugpjūčio 27 d.

         Išsilavinimas: Kauno technologijos universitetas, Socialinių mokslų fakultetas, Verslo strategijos magistras.

         Patirtis: UAB „Omnitel“ klientų aptarnavimas ir pardavimai; UAB „ACME Film“ marketingo veikla, įmonės valdymas; UAB „ACME Valda“ finansų, buhalterijos, teisės, personalo, logistikos, IT paslaugų teikimas, įmonės valdymas; dalyvavimas „ACME Grupė“ valdybų veikloje.

        Papildomos veiklos: AB „Pieno tyrimai“ nepriklausomas valdybos narys.

        Kompetencijos: Strateginis planavimas ir valdymas, įmonių valdymas, finansų ir personalo valdymas, klientų aptarnavimas ir pardavimai, marketingas, teisė, informacinės technologijos.

PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARAVIMAS

AB „VIAMATIKA“ valdybos narių bei direktoriaus privačių interesų deklaracijų duomenys yra vieši ir Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos nustatyta tvarka skelbiami Privačių interesų registre (PINREG), kuris prieinamas interneto svetainėje adresu https://pinreg.vtek.lt/app/ .

 

 

Darbo užmokestis

AB „VIAMATIKA“ Valdybos narių atlygio principai

Valdybos narių atlygio mokėjimo tvarką bei principus nustato akcinių bendrovių, kurių valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų valdytoja yra Susisiekimo ministerija, ir Susisiekimo ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įmonių valdybų narių, komitetų atlygio nustatymo tvarkos aprašas, patvirtintas 2018 m. rugpjūčio 20 d. Susiekimo ministro įsakymu Nr. 3-420. Atlygis yra mokamas tik nepriklausomiems valdybos nariams.

Valdybos nario metinis atlygis kartu su visais mokesčiais už faktiškai vykdomą valdybos nario veiklą negali viršyti 1/4 dalies atitinkamos bendrovės vadovui nustatyto viso metinio atlygio (pastoviosios ir kintamos dalių, metinės premijos ir su darbo užmokesčiu susijusių mokesčių metinė suma), valdybos pirmininko – negali viršyti 1/3 dalies atitinkamos  bendrovės vadovui nustatyto viso metinio atlygio (pastoviosios ir kintamos dalių, metinės premijos ir su darbo užmokesčiu susijusių mokesčių metinė suma).

2019 m. ir 2020 m. nepriklausomiems valdybos nariams bendrai priskaičiuotas atlygis

Bendrovės vadovo atlygio principai

AB „VIAMATIKA“ direktoriaus darbo apmokėjimo tvarkos aprašas, patvirtintas ir atnaujintas 2019 m. gegužės 28 d. valdybos posėdžio protokolu Nr. VP-8/2019, nustato bendrovės direktoriaus darbo apmokėjimo tvarką.

Bendrovės direktoriaus darbo apmokėjimas nustatomas vadovaujantis Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 23 d. nutarimu Nr. 1341 „Dėl valstybės valdomų įmonių vadovų darbo užmokesčio“ ir susisiekimo ministro 2016 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. 3-69 „Dėl akcinių bendrovių, kuriose Susisiekimo ministerija atstovauja valstybei, vadovų darbo užmokesčio“ nustatyta tvarka ir susiejamas su bendrovės veiklos rezultatais.

Bendrovės valdyba tvirtina konkrečius bendrovės direktoriaus mėnesinės algos pastoviosios dalies ir kintamosios dalies dydžius. Rodikliai, pagal kuriuos nustatoma bendrovės direktoriaus algos kintamoji dalis, yra susieti su bendrovės strateginiais tikslais, numatytais bendrovės strateginiame veiklos plane.

2021 metams vadovo algos kintamajai daliai nustatyti, Valdyba patvirtino rodiklius, kurie susiję su žemiau išvardintų strateginių tikslų vykdymu:

 • Pelningas augimas
 • Užsienio klientų rato didinimas
 • Lietuvos valstybinių ir privačių klientų rato didinimas
 • Inovatyvių sprendimų diegimas ir procesų optimizavimas
 • Paslaugų kokybės pagerinimas
 • Vertybėmis grįstos organizacinės kultūros formavimas
 • Nuolatinio ugdymo ir tobulėjimo skatinimas
 • Saugi darbo aplinka

Bendrovės darbuotojų atlygio principai

Visiems bendrovės darbuotojams yra taikoma AB „Problematika“ darbo apmokėjo sistema, patvirtinta 2019 m. balandžio 26 d. direktoriaus įsakymu Nr. 1-161. Ši sistema skatina darbuotojus dirbti efektyviai, sąžiningai, kokybiškai ir saugiai, atliekant darbo sutartyje ir pareiginiuose nuostatuose nustatytas pareigas bei įgyvendinant bendrovės strateginius tikslus.

Bendrovės darbuotojų darbo užmokestį sudaro mėnesinis atlyginimas, priedai už įgytą kvalifikaciją, priemokos už padidėjusį darbo krūvį ir premijos.

Darbuotojo mėnesinis atlyginimas yra nustatomas vadovaujantis atlygio sistemoje įtvirtintais kiekvienos pareigybės darbo užmokesčio rėžiais, atsižvelgiant į darbuotojo išsilavinimą, profesinę patirtį, pareigų ir vadybos lygį, sprendimų priėmimo mastą ir veikimo laisvę, savarankiškumą ir kūrybiškumą darbe, atsakomybę, darbo sudėtingumą, darbo sąlygas ir veiklos vertinimo rezultatus.

Darbuotojų premijų skyrimo ir išmokėjimo tvarka yra susieta su bendrovės strateginių tikslų, nustatytų bendrovės strateginiame veiklos plane, įvykdymu.

Bendrovė, siekdama darbuotojams mokėti teisingą ir konkurencingą atlygį, stebi rinkoje vyraujančius atlyginimus ir kas metus peržiūri darbuotojams nustatytus mėnesinio darbo užmokesčio dydžius.

Vidutinis bruto darbo užmokestis 2020 m.

Vidutinis bruto darbo užmokestis 2021 m. I ketv., II ketv., III ketv.

Karjera

Šiuo metu naujų komandos narių neieškome. Tačiau, jei manote, kad esate tas, kurio mūsų komandai trūksta, visada laukiame Jūsų CV su motyvaciniu laišku el. p. personalas@viamatika.lt

Korupcijos prevencija

AB „VIAMATIKA“ laikomasi nulinės tolerancijos korupcijai principo, reiškiančio, kad Bendrovė netoleruoja jokių korupcijos apraiškų, nederamos naudos priėmimo, teikimo, siūlymo, pažadėjimo ar reikalavimo piktnaudžiaujant einamomis pareigomis. Bendrovė siekia sukurti ir įdiegti tokią atsparumo korupcijai priemonių ir procesų sistemą, kuri leistų užtikrinti, kad veikla būtų vykdoma skaidriai ir sąžiningai.

Korupcijos prevencijos priemonės Bendrovėje įgyvendinamos vadovaujantis nacionalinių teisės aktų reikalavimais, LR susisiekimo ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų valdymo sričių kovos su korupcija programa ir šios programos įgyvendinimo priemonių planais, Bendrovės korupcijos prevencijos politika, korupcijos prevencijos priemonių planais ir kitais vidaus teisės aktais, reglamentuojančiais korupcijos prevencijos veiklą.

Veikla, nukreipta prieš korupciją

– 2017 m. rugpjūčio 31 d. direktoriaus įsakymu Nr. 1-479  patvirtintas AB „VIAMATIKA“ korupcijos prevencijos politikos aprašas:

AB „VIAMATIKA“ korupcijos prevencijos politikos aprašas.

Šis aprašas nustato pagrindinius Bendrovės korupcijos prevencijos principus ir reikalavimus bei jų laikymosi užtikrinimo gaires.

– 2017 m. rugsėjo 4 d. AB „VIAMATIKA“direktoriaus įsakymu Nr. 1-326/1 sudaryta AB „VIAMATIKA“ korupcijos prevencijos ir jos kontrolės vykdymo komisija (toliau – komisija) ir patvirtinti komisijos nuostatai:

AB „VIAMATIKA“ korupcijos prevencijos ir jos kontrolės vykdymo komisijos nuostatai.

Nuostatuose galima rasti informaciją, kokia tvarka ir kokiais nustatytais terminais būtų nagrinėjami gauti pranešimai apie korupciją.

– 2021 m. rugsėjo 30 d. AB ,,VIAMATIKA“ direktoriaus įsakymu Nr. 1-0334 patvirtinta bendrovės Dovanų politika:

AB ,,VIAMATIKA“ dovanų politika.

Dovanų politikos pagrindinis tikslas – užtikrinti bendrovės veiklos skaidrumą ir korupcijos prevenciją, užkirsti kelią kilti interesų konfliktams bei įtvirtinti priimamų sprendimų nešališkumą. Politikoje nustatyti bendrovės darbuotojų elgesio reikalavimai gaunant dovanas.

– Pareigybių, į kurias pretenduojančių asmenų atžvilgiu yra kreipiamasi dėl informacijos gavimo pagal Korupcijos prevencijos įstatymą, sąrašas

– Bendrovėje yra užtikrintas viešųjų ir privačių interesų deklaravimas ir interesų konfliktų valdymas.

– Bendrovės darbuotojai privalo nusišalinti nuo sprendimų, kurie gali sukelti interesų konfliktą, rengimo, svarstymo ar priėmimo procedūrų.

– Kiekvienais metais atliekama Bendrovės veiklos sričių korupcijos pasireiškimo tikimybės analizė ir vertinimas, planuojamos ir pritaikomos korupcijos pasireiškimo tikimybės mažinimo priemonės.

– Stebimas korupcijos prevencijos veiklos efektyvumas ir, jei reikia, diegiamos veiksmingesnės priemonės.

– Operatyviai tiriami atvejai, galintys turėti sukčiavimo, korupcinio ar kito pobūdžio nusikalstamos veikos požymių.

– Bendrovėje nuolat organizuojami mokymai, susiję su korupcijos prevencijos tema. Tai padeda ugdyti ir stiprinti darbuotojų antikorupcinį sąmoningumą.

2021 m. kovo 16 d. bendrovėje buvo suorganizuoti nuotoliniai mokymai tema ,,Korupcijos samprata ir pasireiškimas Lietuvoje. Korupciniai nusikaltimai ir atsakomybė“, kuriuos vedė Specialiųjų tyrimų tarnybos Antikorupcinio švietimo skyriaus vyresnioji specialistė Aira Gecevičiūtė. Mokymai buvo skirti visiems įmonės darbuotojams, sudalyvavo – 98%

2021 m. kovo 25 d. bendrovės direktoriui bei skyrių vadovams ir juos pavaduojantiems asmenims buvo suorganizuoti nuotoliniai mokymai tema ,,Viešųjų ir privačių interesų derinimas“, kuriuos vedė Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos Prevencijos skyriaus vedėja Virginija Aleksejūnė. Dalyvavimas – 100%.

2021 m. spalio 13 d. bendrovėje buvo suorganizuoti dar vieni nuotoliniai antikorupciniai mokymai tema ,,Korupcijos samprata ir pasireiškimas Lietuvoje. Dovanų politika. Pranešėjų apsauga“, kuriuos vedė Specialiųjų tyrimų tarnybos Antikorupcinio švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Rita Šikšnienė. Mokymai buvo skirti visiems įmonės darbuotojams, sudalyvavo – 90%.

Labai džiaugiamės kolegų aktyvumu dalyvaujant organizuojamuose mokymuose!

– Bendrovės atsakingas specialistas aktyviai dalyvauja Skaidrumo akademijos, Specialiųjų tyrimų tarnybos, Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministerijos bei kitų institucijų organizuojamuose antikorupciniuose renginiuose.

Pranešimai apie korupciją

Prašome apie pažeidimus ir neteisėtus AB „VIAMATIKA“darbuotojų veiksmus informuoti elektroniniu paštu pranesk@viamatika.lt arba telefonu +37065541816.

Bendrovė garantuoja visišką konfidencialumą ir užtikrina bet kokių Jūsų duomenų anonimiškumą.

Jūsų informaciją išnagrinės AB ,,Problematika“ Bendrųjų reikalų ir personalo skyriaus specialistas ir priims sprendimą dėl jos panaudojimo.

Pranešdami informaciją apie galimą pažeidimą, nurodykite kuo tikslesnę pažeidimo (veiksmo) vietą, pažeidimo (veiksmo) laiką bei turimą informaciją apie pažeidėją (vardas, pavardė). Taip pat trumpai apibūdinkite pažeidimo pobūdį. Jei sutinkate, nurodykite savo kontaktinę informaciją, tačiau tai nėra būtina.

Iš anksto dėkojame už pateiktą informaciją.

Primename, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti asmenį nusikalstamos veikos padarymu. Už tokius veiksmus gresia baudžiamoji atsakomybė.

Korupcijos prevenciją vykdančios įstaigos

Lietuvos Respublikoje korupcijos prevenciją vykdančios įstaigos:

Pasiūlymai ir iniciatyvos korupcijos prevencijai vykdyti

Korupcijos prevencijos priemonių veiksmingumo užtikrinimui ir gerinimui prašome teikti savo pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos priemonių adresu PRANESK@VIAMATIKA.LT.

Mums svarbi Jūsų nuomonė.

 

Pranešėjų apsauga

Esate susijęs/susijusi su akcine bendrove „VIAMATIKA“ (toliau – Bendrovė) darbo santykiais arba sutartiniais santykiais ir pastebėjote teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius? Maloniai prašome pranešti!

Pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą  informacija apie pažeidimus teikiama dėl:

 1. pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;
 2. pavojaus aplinkai;
 3. kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;
 4. neteisėtos veiklos finansavimo;
 5. neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;
 6. neteisėtu būdu įgyto turto;
 7. padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;
 8. kitų pažeidimų.

Pažeidimas – Bendrovėje galbūt rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas ar darbo pareigų pažeidimas, taip pat šiurkštus privalomų profesinės etikos normų pažeidimas ar kitas grėsmę viešajam interesui keliantis arba jį pažeidžiantis teisės pažeidimas, apie kuriuos asmuo sužino iš savo turimų ar turėtų darbo, sutartinių santykių (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.) su Bendrove. Pažeidimu taip pat laikytini etikos bei elgesio normų pažeidimai, netinkamo vykdymo,  nepaisymo ir kt. galimos neteisėtos veikos apraiškos.

Apie šiuos ir kitus Jums žinomus pažeidimus galite pranešti:

 1. Bendrovėje, per vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą, t. y. užpildydami pateiktą pranešimo apie pažeidimą formą  arba pateikdami laisvos formos pranešimą el. paštu pranesk@viamatika.lt;
 2. Tiesiogiai Bendrovės atsakingam asmeniui – Bendrųjų reikalų ir personalo skyriaus specialistei Laurai Šumskei – vienu iš šių būdų:
 1. Tiesiogiai Lietuvos Respublikos prokuratūrai.
 2. Viešai.

Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, bus taikomas konfidencialumas. Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, tik tais atvejais, kai:

 1. to raštu prašo asmuo, pateikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą;
 2. asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją.

Asmeniui dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo neatsiranda jokia sutartinė ar deliktinė atsakomybė, taip pat atsakomybė dėl garbės ir orumo įžeidimo, dėl šmeižto, jeigu, įstatymo nustatyta tvarka teikdamas informaciją apie pažeidimą, jis pagrįstai manė, kad teikia teisingą informaciją.

Asmuo už žalą, atsiradusią dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo, atsako tik tokiu atveju, jei įrodoma, kad asmuo negalėjo pagrįstai manyti, kad jo teikiama informacija yra teisinga.

Žinomai melagingos informacijos, taip pat valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos pateikimas nesuteikia asmeniui garantijų pagal įstatymą. Žinomai melagingą informaciją pateikęs arba valstybės ar tarnybos paslaptį ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

 • Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas.
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“.
 • Vidiniu teikimo kanalu gautos informacijos apie pažeidimus AB „VIAMATIKA“ analizavimo ir tyrimo tvarkos aprašas.

 

Bendrovės pirkimai

 

 

 

 

Parama
Nuo 2017 m. sausio 1 d. AB „VIAMATIKA“ vadovybės sprendimu parama nebeteikiama.
Narystės asociacijose

AB „VIAMATIKA“ yra Statybos produktų bandymų asociacijos narė ir 2020 m. gruodžio 3 d. vykusiame visuotiniame narių susirinkime 3 metų kadencijai jos tarybos nariu buvo išrinktas AB „VIAMATIKA“ laboratorijos vadovas Andrius Baltrušaitis.

Nuo 2020 m. rugsėjo mėn. AB „VIAMATIKA“ yra Lietuvos kokybės vadybos ir inovacijų asociacijos narė.

 

Oficialus pripažinimas:

 

Pagrindiniai mūsų klientai:

1 15 16
5 6 8
9 10 11 12
13 14
AB „VIAMATIKA“
Granito g. 3, 02241 Vilnius
Įmonės kodas 120721845
PVM kodas LT207218417
Darbo laikas:
I-IV 7.30 – 16.15
V 7.30 – 15.00
  +370 5 2644785

Duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Sekite mūsų naujienas LinkedIn tinkle.