Sertifikavimo centras


Atitikties įvertinimo įstaiga, patvirtinanti, kad statybos produktas atitinka nustatytus reikalavimus ir akredituotas Nacionalinio akreditacijos biuro (akreditavimo pažymėjimas Nr. LA.03.006). Sertifikavimo centras atlieka mineralinių medžiagų, betono užpildų, geležinkelio balasto skaldos, bituminių mišinių, bituminių rišiklių, paviršiaus apdaro ir šlamo dangų sertifikavimą. Skaityti plačiau

 Mūsų paslaugų katalogas

Sertifikavimo centras Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu yra paskirtas atlikti trečiųjų šalių užduotis vertinant ir tikrinant statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumą reguliuojamoje srityje, o Europos Sąjungoje yra paskelbtas (identifikavimo numeris – 1567) minėtas užduotis atlikti pagal 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 305/2011.

Sertifikavimo centro statybos produktų sertifikavimo politiką formuoja ir jos įgyvendinimą kontroliuoja Valdymo taryba, sudaryta iš suinteresuotųjų organizacijų, institucijų ir grupių deleguotų atstovų.

Šios tarybos veiklą reglamentuoja AB „VIAMATIKA“ Sertifikavimo centro valdymo tarybos veiklos nuostatai.

Nuorodos:

Sertifikavimas

Šią Sertifikavimo centro akredituotos veiklos sritį, kuri taikoma statybos produktams, neturintiems darniųjų techninių specifikacijų, reglamentuoja statybos techninis reglamentas STR 1.01.04:2015. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas ir tikrinimas privalomas statybos produktams, kuriems taikomas statybos techninis reglamentas STR 1.01.04:2015 ir kurie yra skirti Lietuvos Respublikos rinkai. Skaityti plačiau

Kad gamintojai galėtų parengti gaminamų statybos produktų eksploatacinių savybių deklaracijas ir produktus tiekti Lietuvos Respublikos rinkai, turi būti atliktas statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas ir tikrinimas pagal vieną iš Reglamento V skyriuje nurodytų sistemų. Statybos produktams taikomas eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistemas nustato Reglamentuojamų statybos produktų sąrašas, tvirtinamas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu.

Sertifikavimo centras statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumo vertinimą ir tikrinimą atlieka pagal sistemą 2+.

Statybos produktai, kuriems Sertifikavimo centras atlieka eksploatacinių savybių pastovumo vertinimą ir tikrinimą, nurodyti Nacionalinio akreditacijos biuro puslapyje (akreditavimo pažymėjimo 1 priedas).

Statybos produktų gamybos kontrolės vertinimo ir sertifikavimo tvarka pateikta „Statybos produktų gamybos kontrolės vertinimo ir sertifikavimo nuostatuose” (žr. atsisiunčiami dokumentai).

Sertifikavimo centro išduoti sertifikatai.

Atsisiunčiami dokumentai

CE Ženklinimas

Šią Sertifikavimo centro akredituotos veiklos sritį, kai statybos produktams keliamus reikalavimus nustato darniosios techninės specifikacijos bei statybos produktų ženklinimą CE ženklu reglamentuoja 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011. CE ženklinimas privalomas statybos produktams, kuriems taikomas 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011 ir kurie yra skirti Europos Sąjungos bei Europos ekonominės erdvės rinkai.

Skaityti plačiau

CE ženklinimas parodo, kad statybos produktai atitinka 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 305/2011 esminius statinių reikalavimus ir kad produktams buvo pritaikyta Reglamente nurodyta atitikties įvertinimo procedūra. Statybos produktams gali būti taikomi ir kitų atitinkamų Europos Sąjungos derinimo teisės aktų, kuriais reglamentuojamas ženklinimas CE ženklu, reikalavimai.

Kad produktą būtų galima ženklinti CE ženklu, būtina laikytis ir kitų ES derinimo teisės aktų reikalavimų. Kad gamintojai galėtų parengti gaminamų statybos produktų eksploatacinių savybių deklaracijas ir produktus ženklinti CE ženklu, turi būti atliktas statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas ir tikrinimas pagal vieną iš Reglamento V priede nustatytų sistemų.

Sertifikavimo centras statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumo vertinimą ir tikrinimą atlieka pagal sistemą 2+.

Statybos produktai, kuriems Sertifikavimo centras atlieka eksploatacinių savybių pastovumo vertinimą ir tikrinimą, nurodyti NANDO puslapyje ir Nacionalinio akreditacijos biuro puslapyje (akreditavimo pažymėjimo 2 priedas).

Statybos produktų vidinės gamybos kontrolės vertinimo ir sertifikavimo tvarka pateikta „Statybos produktų vidinės gamybos kontrolės vertinimo ir sertifikavimo nuostatuose” (žr. atsisiunčiami dokumentai).

Sertifikavimo centro išduoti sertifikatai.

Atsisiunčiami dokumentai

Matydami CE ženklinimą, mes neturime nerimauti dėl medžiagų kokybės ir saugumo. Galime būti tikri, kad medžiagos, turinčios šį ženklą, atitinka ES standartus ir galime tuo pasitikėti. Šis pasitikėjimas atveria naujas rinkas, išplečia galimybes ir supaprastina procedūras.

AB “VAMATIKA”
Granito g. 3, 02241 Vilnius
Įmonės kodas 120721845
PVM kodas LT207218417
Darbo laikas:
I-IV 7.30 – 16.15
V 7.30 – 15.00
  +370 5 2644785

Duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Sekite mūsų naujienas LinkedIn tinkle.