Akreditavimo sritis

Akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.015, išduoto 2017-09-08, priedas, patvirtintas Nacionalinio akreditacijos biuro prie Ūkio ministerijos direktoriaus 2017-09-08 įsakymu Nr. AK-133.

AB „Problematika“ bandymų laboratorijos aktualioji akreditavimo sritis, patvirtinta 2018-11-05.

Mes stipriausi Lietuvoje!

Kreditų biuro „Creditinfo“ sertifikatas pažymi, kad AB „Problematika“ 5 metus turi aukštą kredito reitingą.

Mes notifikuota įstaiga!

AB „Problematika“ notifikuota sertifikavimo įstaiga, kurios identifikavimo numeris – 1567.

AB “Problematika”


Veiklos sritys: kelių statybinių medžiagų, produkcijos kokybės bandymai ir analizė, kelių, tiltų, oro uostų, geležinkelių ir kitų objektų, priskiriamų susisiekimo komunikacijų grupei, techninė priežiūra, gaminių sertifikavimas, kelio oro sąlygų informacinės sistemos priežiūra, techninės, norminės dokumentacijos rengimas automobilių keliams tiesti, remontuoti ir prižiūrėti, bendroji projektų ir statinių ekspertizė, kita inžinerinė-technologinė veikla.

Bendrovės MISIJA, VIZIJA

Bendrovės MISIJA – kokybiškai atlikti statinio statybos techninę priežiūrą prižiūrimuose objektuose, užtikrinti bendrovėje atliekamų kelių statybinių medžiagų ir jų mišinių laboratorinių bandymų bei bandymų, atliekamų kelyje, kokybę, užtikrinti nepriekaištingą medžiagų ir gaminių atitikties įvertinimą, eismo stebėjimo ir valdymo įrenginių diegimą ir priežiūrą, vykdyti automobilių kelių ir jų statinių projektų ekspertizes.

Bendrovės VIZIJA – būti pripažinta lydere, profesionaliausia ir dinamiškiausia savo veiklos srityje bendrove Lietuvoje, kuriančia vertę akcininkams.

Pagrindinės STRATEGINĖS KRYPTYS
  • laboratorijos atliekamų bandymų paslaugų plėtra,
  • techninės priežiūros rinkos užimamos dalies išlaikymas, galimybių teikti techninės priežiūros paslaugas (pvz., branduolinės energetikos objektai, hidrotechnikos statiniai) plėtimas,
  • aktyvus dalyvavimas diegiant ir eksploatuojant naujas ir esamas informacines transporto sistemas,
  • sertifikavimo centro klientų, rinkos ir kompetencijos išlaikymas, veiklos išlaikymas už Lietuvos Respublikos ribų, akreditavimo srities pagal kompetenciją ribose plėtimas naujais produktais,
  • kompetencija, vykdant susisiekimo komunikacijų statinio projektų ekspertizes, aktyvus dalyvimas konkursuose.

Valstybės lūkesčiai dėl AB „Problematika“ veiklos krypčių, keliamų tikslų ir veiklos principų.

Bendrovės valdyba ir privačių interesų deklaracijos
Bendrovės valdyba:

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2018 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 3-140 „Dėl akcinės bendrovės „Problematika“ valdybos“ keturių metų laikotarpiui išrinkti trys AB „Problematika“ valdybos nariai:
1. Arvydas Darulis, valdybos pirmininkas;
2. Janina Laskauskienė, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos Biudžeto ir valstybės turto valdymo departamento Biudžeto programų vertinimo skyriaus vedėja;
3. Rolandas Oginskas, Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kelių katedros docentas.

Privačių interesų deklaracijos:

AB „Problematika“ direktoriaus ir jo pavaduotojų privačių interesų deklaracijų duomenys yra vieši ir Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos nustatyta tvarka skelbiami Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos interneto svetainėje adresu http://vtek.lt/paieska/id001/paieska.php

Bendrovės suteikta PARAMA
Paramos gavėjų sąrašas 2015

Paramos gavėjų sąrašas 2016

Atsižvelgiant į tai, kad AB „Problematika“ 2017 metų paskirstytinojo pelno (nuostolių) paskirstyme finansinės paramos skyrimo rezervas 2018 metams nėra suformuotas, AB „Problematika“ 2018 metais paramos neteikia.

Karjera
Dėkojame, kad susidomėjote galimybe dirbti AB „Problematika“. Akcinė bendrovė „Problematika“, veiklą vykdanti nuo 1991 metų pirmauja automobilių kelių statybinių medžiagų ir konstrukcijų kokybės bandymų ir analizės srityse, kelių, tiltų, oro uostų, geležinkelių ir kitų transporto infrastruktūros objektų, priskiriamų susisiekimo komunikacijų grupei, techninės priežiūros, taip pat gaminių sertifikavimo, kelio oro sąlygų informacinės sistemos priežiūros veiklose, techninės, norminės dokumentacijos rengimo automobilių keliams tiesti, remontuoti ir prižiūrėti srityse.


Šiuo metu laisvų darbo vietų neturime, tačiau visada laukiame Jūsų gyvenimo aprašymų (CV), kuriuos galite siųsti el.pašto adresu: problematika@problematika.lt
Konfidencialumą garantuojame.

Korupcijos prevencija

AB „Problematika“, siekdama užtikrinti savo veiklos skaidrumą ir viešumą, vykdo korupcijos prevenciją ir nuosekliai įgyvendina jos tikslus. Korupcijos prevencijos tikslas – nesudaryti sąlygų atsirasti ir plėtotis korupcijai bendrovės veikloje. Vykdydama korupcijos prevenciją, AB „Problematika“ vadovaujasi Korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija programa, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos kovos su korupcija programa ir kitais teisės aktais.

Veikla, nukreipta prieš korupciją

1. Statinio statybos techninės priežiūros paslaugų teikimo ir Sertifikavimo centro statybos produktų sertifikavimo veiklos srityse atlikta korupcijos pasireiškimo tikimybės analizė pagal Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalies 3 ir 4 kriterijus (pagrindinės funkcijos yra kontrolės ir priežiūros vykdymas, veikla susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ir apribojimu). Buvo peržiūrėti vidiniai dokumentai reglamentuojantys vertinamą veiklos sritį.

Motyvuotos išvados apie nustatytas veiklos sritis, kuriose egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė,  kartu su kitomis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos  susisiekimo ministro valdymo sričiai priskirtomis valstybės įmonėmis ir akcinėmis bendrovėmis pateikta Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai (STT): nuoroda.

2. 2017 m. rugpjūčio 31 d. direktoriaus įsakymu Nr. 1-479  patvirtintas AB “Problematika” korupcijos prevencijos politikos aprašas:

AB „Problematika“ korupcijos prevencijos politikos aprašas.

3. 2017 m. rugsėjo 4 d. AB “Problematika” direktoriaus įsakymu Nr. 1-326/1 sudaryta AB “Problematika” korupcijos prevencijos ir jos kontrolės vykdymo komisija (toliau – komisija) ir patvirtinti komisijos nuostatai:

AB “Problematika” korupcijos prevencijos ir jos kontrolės vykdymo komisijos nuostatai.

Pranešimai apie korupciją

Prašome apie pažeidimus ir neteisėtus AB „Problematika“ darbuotojų veiksmus informuoti elektroniniu paštu antikorupcija@problematika.lt arba telefonais (8 5) 2644785. Pranešdami apie galimą pažeidimą, trumpai apibūdinkite pažeidimo pobūdį, nurodykite kuo tikslesnę vietą, laiką ir turimą informaciją apie pažeidėją (vardą, pavardę). Konfidencialumą garantuojame. Būtų malonu, jeigu nurodytumėte savo kontaktus.

Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė.

Dėkojame už pateiktą informaciją.

Pasiūlymai ir iniciatyvos korupcijos prevencijai vykdyti

Korupcijos prevencijos priemonių veiksmingumo užtikrinimui ir gerinimui prašome teikti savo pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos priemonių adresu antikorupcija@problematika.lt.

Mums svarbi Jūsų nuomonė.

 

 

Oficialus pripažinimas:

 

Pagrindiniai mūsų klientai:

 

Nuorodos:

AB “Problematika”
Granito g. 3, 02241 Vilnius
Įmonės kodas 120721845
PVM kodas LT207218417
Darbo laikas:
I-IV 7.30 – 16.15
V 7.30 – 15.00
  +370 5 2644785